Algemene voorwaarden

Share |

1.

Smartflash (SmartFlash BVBA, Bergendriesstraat 39, 9160 Lokeren, BTW BE 0478 105 179) biedt een betalende dienst in abonnementsvorm aan die middels de website www.smartbeat.be en de mobiele app de gebruikers ervan, mits lidmaatschap, een online platform aanbiedt voor singles waarbij gebruikers, mits lidmaatschap, andere leden kunnen leren kennen door elkaar te zoeken en onderling contacten te leggen. De website www.smartbeat.be is dezelfde website als www.smartvibes.be/profiles/ en bevat ook de gelinkte mobiele app. Wanneer Smartflash in deze voorwaarden refereert naar de website bedoelt zij ook de mobiele app

Om van het betalend gedeelte van het online platform gebruik te kunnen maken, dienen gebruikers zich eerst te registreren als lid op de website www.smartbeat.be door een account met bijhorend profiel aan te maken. Bij de registratie als lid van Smartflash zal de gebruiker gevraagd worden een keuze te maken met betrekking tot de betalingsmethode die deze wenst te gebruiken tijdens diens lidmaatschap. Het lidmaatschap van de gebruiker wordt telkens voortgezet voor dertig kalenderdagen totdat het wordt opgezegd en dit tegen de prijs van het tarief overeengekomen bij registratie. Specifieke details met betrekking tot zijn lidmaatschap kan de gebruiker vinden onder zijn account.

De gebruiker die zich als lid registreerde, geeft Smartflash daarbij de toestemming om de lidmaatschapskosten en andere eventuele kosten in verband met het gebruik van de diensten, zoals belastingen en mogelijke transactiekosten, elke keer bij het naderen van de vernieuwingsdatum af te schrijven via de betalingsmethode zoals door de gebruiker gekozen bij registratie als lid, tenzij de gebruiker zijn lidmaatschap opzegt vóór het naderen van de vernieuwingsdatum. Specifieke details met betrekking tot de volgende betalingsdatum kan de gebruiker vinden onder zijn account.

Als een betaling niet met succes wordt afgehandeld vanwege het verlopen van de vervaldatum, een ontoereikend saldo of een andere reden, dan neemt het lidmaatschap automatisch een einde. De gebruikers erkennen dat voor bepaalde betalingsmethoden de aanbieder van de betalingsmethode bepaalde kosten in rekening kan brengen, zoals kosten voor de verwerking van de betaling. Voor meer informatie kan de gebruiker best contact opnemen met de aanbieder van de door hem gekozen betalingsmethode. Als de gebruiker gebruik wilt maken van de diensten van Smartflash, moet deze gebruiker over internettoegang beschikken die mogelijks betaalbaar is. Aangaande de kosten van de internettoegang zal de gebruiker zich richten tot de internetprovider bij wie deze aangesloten is.

Het lidmaatschapsabonnement kan voorafgaand aan elke nieuwe factureringsperiode van dertig kalenderdagen kosteloos worden opgezegd door de gebruiker. Nadat de gebruiker het abonnement heeft opgezegd, behoudt deze nog de toegang tot het gebruik van het betalend gedeelte van het online platform www.smartbeat.be tot het einde van de lopende factureringsperiode.

Betalingen worden niet gerestitueerd noch wordt een tegoed toegestaan voor gehele of gedeeltelijke lidmaatschapsperioden die de beëindiging van het lidmaatschap voorafgaan en waarin de gebruiker geen gebruik zou hebben gemaakt van het betalend gedeelte van het online platform.

Om zijn lidmaatschap op te zeggen gaat de gebruiker naar diens account op de website www.smartbeat.be waar deze de instructies voor opzegging volgt. Specifieke gegevens met betrekking tot het beëindigen van het lidmaatschap kan de gebruiker terugvinden in zijn account.

Na het einde van diens lidmaatschap zal de gebruiker niet langer toegang hebben tot het betalende gedeelte van het online platform www.smartbeat.be. De account van de gebruiker zal op inactief worden gezet voor deelname aan het betalende gedeelte van het online platform www.smartbeat.be.

De levering van diensten door Smartflash betreft de onmiddellijke toegang tot digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd. De gebruiker erkent dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Smartflash met voorafgaande toestemming van de gebruiker begonnen is met het leveren van diensten.

Wijzigingen in de prijs en abonnementen. Smartflash kan de abonnementen en de prijs van haar diensten van tijd tot tijd wijzigen. Dergelijke prijswijzigingen of wijzigingen van de abonnementen zijn echter pas 30 kalenderdagen na kennisgeving van toepassing.

Smartflash behoudt zich evenwel te allen tijde het recht voor om bepaalde kandidaat-gebruikers de toegang tot het betalend online platform te weigeren zonder dat deze weigering gemotiveerd dient te zijn.

2.
Door gebruik te maken van de website www.smartbeat.be (en in het bijzonder door een profiel aan te maken) aanvaardt de gebruiker de hierna volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

Smartflash behoudt zich te allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden voor deze website www.smartbeat.be te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de website www.smartbeat.be (zoals onder meer het aanhouden van een profiel op de website www.smartbeat.be) zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden, dewelke de gebruiker voor elk gebruik dient na te kijken.

3.
Smartflash behoudt zich het recht voor de inhoud van de website www.smartbeat.be te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker.

Smartflash kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor ondermeer de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de website www.smartbeat.be, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de website www.smartbeat.be, dan wel de slechts beperkte toegang tot de website www.smartbeat.be.

Smartflash geeft geen garantie voor de volledigheid, het actueel zijn, noch de juistheid van de verstrekte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van deze website www.smartbeat.be vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website www.smartbeat.be naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.

De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (ondermeer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

4.
Via de website www.smartbeat.be biedt Smartflash de gebruikers enkel een technisch platform aan die het de gebruikers mogelijk maakt om elkaar online te zoeken en elkaar online berichten te sturen teneinde elkaar zo te kunnen leren kennen. Smartflash biedt evenwel geen enkele garantie dat de gebruiker ook daadwerkelijk iemand leert kennen.

Smartflash verbindt er zich toe om alle redelijke middelen aan te wenden om de gebruiker toegang te verschaffen tot het onlineplatform www.smartbeat.be. De gebruikers erkennen echter dat een perfecte werking van het onlineplatform www.smartbeat.be niet altijd en overal kan gewaarborgd worden nu de website www.smartbeat.be onder meer regelmatig dient te worden onderhouden en onderhevig kan zijn aan storingen. Smartflash is daarbij evenmin aansprakelijk voor externe factoren zoals apparaten en toebehoren die slecht functioneren of die niet uitgerust zijn met de technologieën of instellingen vereist om het gebruik van de website www.smartbeat.be mogelijk te maken.

5.
De Privacy Policy van Smartflash vindt u hier: https://www.smartvibes.be/nl/privacy-en-gegevensbeschermingsbeleid-gdpr-28.htm
Smartflash verbindt er zich toe om alle redelijke middelen aan te wenden om de persoonlijke gegevens en informatie van gebruikers te beschermen, doch is niet aansprakelijk voor de onbevoegde verwerving van persoonlijke gegevens en informatie van gebruikers door derden (bijvoorbeeld hackers).

6.
De gebruiker verbindt er zich toe het online platform www.smartbeat.be uitsluitend voor private doeleinden te gebruiken en geen oneerlijke bedoelingen of zakelijke bedoelingen na te streven

De gebruiker verbindt er zich eveneens toe om naar aanleiding van diens registratie en het verdere gebruik van de website www.smartbeat.be correcte informatie te verstrekken via zijn profiel. De gebruiker verbindt er zich eveneens toe om zijn Smartbeataccount en profiel met correcte gegevens aan te maken. De gebruiker erkent ook dat ook de andere gebruikers uitsluitend verantwoordelijk zijn voor de inhoud die deze op of via hun profiel plaatsen op de website www.smartbeat.be. Smartflash is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de correctheid van de informatie verstrekt door de gebruikers.

Waar het gebruik van de website www.smartbeat.be slechts mogelijk is door zich aan te melden met een wachtwoord, is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het gebruik van en het geheimhouden van dit wachtwoord. De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor de aanmelding via zijn profiel en bijgevolg voor de inhoud die op of via zijn profiel op de website www.smartbeat.be wordt geplaatst.

De gebruiker is zich bewust dat de inhoud die hij deelt via het online platform www.smartbeat.be door andere gebruikers kan worden geraadpleegd.

De gebruiker zal Smartflash vrijwaren tegen iedere vordering, die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op de website www.smartbeat.be, of op basis van de website www.smartbeat.be, en het gebruik ervan (met inbegrip van de links naar andere websites).

De gebruiker verbindt er zich toe het online platform www.smartbeat.be te gebruiken als een normaal zorgvuldige gebruiker, met naleving van de wetten en de gebruiken inzake openbare orde en goede zeden. In het bijzonder onthoudt de gebruiker zich er onder meer van om op de website www.smartbeat.be :

 • Valse informatie te verstrekken aangaande zijn status als single;
 • Boodschappen te verspreiden van haat, van discriminatie, van racisme, van oproepen tot geweld, evenals boodschappen te verspreiden met seksueel getinte inhoud en met elke andere inhoud die als niet fatsoenlijk kan worden beschouwd;
 • Zowel derden als andere gebruikers te bedreigen, te hinderen of hun rechten te schenden;
 • virushoudende of andere schadelijke software te plaatsen;
 • auteursrechtelijk beschermd materiaal te plaatsen zonder toestemming van de auteur in kwestie;
 • e-mails of berichten te (proberen) onderscheppen;
 • commerciële berichten te versturen;
 • namen, adressen, telefoon- of faxnummers, e-mailadressen of andere gegevens op te geven voor zover deze gegevens niet uitdrukkelijk vereist zijn bij de registratie.
 • Foto’s te plaatsen waar andere personen dan zichzelf, met inbegrip van kinderen, herkenbaar op afgebeeld zijn;
 • Foto’s te delen die in strijd zijn met de goede zeden, dan wel obsceen of pornografisch zijn;
 • Andere gebruikers onder eender welke vorm van massacommunicatie te benaderen, waarbij het versturen van hetzelfde of licht gewijzigde bericht naar meerdere gebruikers als een voorbeeld van massacommunicatie wordt beschouwd;
 • Gebruikers stalken

Elk misbruik bij het gebruik van de website www.smartbeat.be, en in het bijzonder het niet in acht nemen van de gedragsverplichtingen onder de vorige alinea, kan aanleiding geven tot het beëindigen van het recht op toegang van de gebruiker, onverminderd het recht van Smartflash op schadevergoeding. SmartFlash is eveneens gerechtigd om naar eigen goeddunken gebruikers toegang tot het platform te ontzeggen of te beperken.

7.
De inhoud van de website www.smartbeat.be, met inbegrip van de logo’s, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft de uitsluitende eigendom van Smartflash. De gebruiker verplicht er zich toe deze elementen geheim te houden en in geen enkel geval te verspreiden of publiek te maken, dit alles op straffe van schadevergoeding en het beëindigen van zijn recht op toegang. Smartflash wijst elke verantwoordelijkheid en elke schade ingevolge niet toegelaten verbruik of verspreiding van de hand.

8.
Deze gebruiksvoorwaarden doen geenszins afbreuk aan de algemene verkoopsvoorwaarden van Smartflash, waarmee ze één geheel uitmaken. Door gebruik te maken van deze website www.smartbeat.be aanvaardt de gebruiker eveneens de algemene verkoopsvoorwaarden van Smartflash op www.smartvibes.be/nl/faq-1520.htm.

9.
Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens zullen dan ondermeer niet worden bekendgemaakt aan derden en niet voor marketing-doeleinden worden gebruikt.

10.
Elke commentaar en reactie die de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan Smartflash bezorgt zal als niet-vertrouwelijk behandeld worden. Smartflash behoudt zich het recht voor deze commentaar en reactie naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel ook, behoudens de beperkingen opgelegde in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

11.
De gebruiker kan op elk moment zijn profiel verwijderen van het online platform www.smartbeat.be.

12.
De gebruiker beslist zelf welke informatie hij via zijn Smartbeataccount wenst te delen. De gebruiker begrijpt dat het niet aanleveren van bepaalde informatie kan leiden tot een beperkte of verhinderde gebruikservaring

13.
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden nietig zouden dienen te worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden omwille van een wetswijziging of van een andere reden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van het desbetreffende artikel van deze algemene gebruiksvoorwaarden en van deze algemene gebruiksvoorwaarden in hun geheel, voor zover deze nog enige uitwerking of bestaansgrond hebben, niet worden aangetast. Smartflash en de gebruiker verbinden er zich toe om in de mate van wat wettelijk mogelijk is, de ongeldige bepalingen te vervangen door een nieuwe bepaling die overeenstemt met de doelstellingen en keuzes van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

14.
Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze website www.smartbeat.be en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn.

Voor elk geschil betreffende het gebruik van deze website www.smartbeat.be en of enig gegeven dat er op staat, verbinden de gebruiker en Smartflash zich ertoe om er alles aan te doen om tot een minnelijke oplossing te komen binnen een termijn van een maand na ontvangst, door de ene partij, van de door de andere partij gestuurde aangetekende kennisgeving van onenigheid. Indien de partijen binnen deze termijn van een maand geen minnelijke schikking bereiken, kunnen ze de zaak bij de rechtbanken aanhangig maken.

Ingeval van geschil zijn uitsluitend het Vredegerecht of de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.


Deze versie dateert van 05.04.2019.